Информация за проекта

В следвщият проект на „ЕЛКОМНЕТ“ ЕООД, изградихме шинопроводната, електрозахранващата, осветителната и отоплителна системи в новият цех на „Креон България“ЕООД с управител Хюсеин Гюлкетин, която е собственост на белгийската компания Kreon.

В процеса на изграждане на гореописаните системи отново възникваха технически проблеми, които успешно бяха разрешени от нашите служители. Управителят г-н Гюлкетин, многократно е изразявал своето задоволство от качеството, сроковете и намерените решения от „ЕЛКОМНЕТ“ ЕООД. След изграждането от нас на гореописаните системи цехът на „Креон България“ЕООД работи пълноценно.